Jan 19, 2014

Ghanashyam

sri krishnam sree ghanashyamam purnananda kalevaram

Oct 3, 2013

Sharod Shubhechha 2013 (Poster Colour with Photoshop Editing)

JaTajuTa samayuktam ardhendu krishekhara
lochana traya samyuktam purnendu sadrishananam
atasi pushpa varnabham supratistham sulochanam
nava jaubana sampannam sarvabharanan bhusitam